نام کاربری : جهت نام کاربری از شماره عضویت استفاده نمایید
رمز عبور : جهت رمز عبور از شماره ملی استفاده نمایید
رمز عبور این فایل www.libceo.ir می باشد
عنوان کتاب تأسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
نسخه
کد منبع 1176
تاریخ انتشار 2004-06-21
گروه مکانیک
امتیاز
امار بازدید 3525
ناشر سازمان بهره وري انرژی ايران (سابا)
پدید آوردندگان سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)
تصویر
ادرس صفحه
نتایج یافت شده برای کلمه ...